KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3. września 2018

Ferie świąteczne

23. grudnia 2018 – 1. stycznia 2019

Ferie zimowe

28. stycznia. – 10. lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18. kwietnia – 23. kwietnia 2019

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26. kwietnia 2019

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część pisemna

- część ustna

ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

- etap pisemny

- etap praktyczny

ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21. czerwca 2019

Wakacje

22. czerwca – 2. września 2019

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

DATA

CHARAKTER SPOTKANIA

CEL SPOTKANIA

12.09.2018

godz. 16.30

Zebranie organizacyjne

Zapoznanie ze Statutem i programami pracy szkoły, ofertą zajęć dodatkowych, dziennikiem elektronicznym, zasadami usprawiedliwiania i zwalniania z lekcji;

Zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wybory do Rady Rodziców

21.11.2018

godz. 16.30

Zebranie śródroczne

Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z postępami w nauce oraz ocenami z zachowania

23.11.2018

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych

14.12.2018

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas I‑III o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.01.2019

godz. 16.30

Zebranie śródroczne

Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z wynikami nauczania oraz ocenami z zachowania za I. semestr

22.03.2019

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych

24.04.2019

godz. 16.30

Zebranie śródroczne

Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z postępami w nauce oraz ocenami z zachowania

20.05.2019

Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny

Poinformowanie rodziców uczniów klas I‑III o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

 

 

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

23.11.2018

Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

07.12.2018

Wystawienie propozycji ocen (również z zachowania) w klasach maturalnych

14.12. 2018

Wystawienie ocen semestralnych w klasach maturalnych

Poinformowanie rodziców i uczniów klas 1‑2 LO i 1‑3 T o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

19.12.2018

Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

16.01.2019

Wystawienie ocen semestralnych w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T

23.01.2019

Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas 1‑2 LO i 1‑3 T

13.02.2019

Rada pedagogiczna - plenarna

22.03.2019

Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

10.04.2019

Wystawienie propozycji ocen końcowych (również z zachowania) w klasach maturalnych

17.04.2019

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

24.04.2019

Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas maturalnych

20.05.2019

Poinformowanie rodziców i uczniów klas 1‑2 LO i 1‑3 T o przewidywanych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

05.06.2019

Wystawienie propozycji ocen (również z zachowania) w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T

14.06.2019

Wystawienie ocen końcowych w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T

17.06.2019

Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas 1‑2 LO i 1‑3 T

21.06.2019

Rada pedagogiczna – plenarna