file    logo projektu 2013                  file (2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

 

1

 

30. maja 2014 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu nr 2012-1-PL1-LEO01-26932 pt. „Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczystość, oprócz uczestników stażu projektu oraz ich rodziców, zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Pani Alicja Synowska, Radna Powiatu Świdnickiego Pani Sabina Cebula, Pan Grzegorz Stawarz z Wydziału Oświaty i Wychowania, główna księgowa MPK „Świdnica” Pani Danuta Janas, Pan dr Tomasz Kołakowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu O/Jelenia Góra oraz przedstawiciele Wiadomości Świdnickich i telewizji TELETOP.

 

Konferencja składała się z dwóch części: oficjalnej, w czasie której przemówienie wygłosił Pan Krzysztof Osiak, a uczniowie zaprezentowali miejsca stażu i swoje opinie o pobycie w Wielkiej Brytanii oraz artystycznej pt. „Londyńskie oko kręci się”, w której uczestnicy praktyk w Portsmouth opowiadali o tym, jak spędzali czas wolny po pracy, co zwiedzili i jakie zdobyli doświadczenia osobiste i zawodowe.

 

Uroczystość przebiegała w wyjątkowo miłej atmosferze, o co szczególnie zadbali: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy Pan Krzysztof Osiak oraz koordynator projektu Pani Mirosława Ryś.

 

Na zakończenie konferencji Pani Alicja Synowska i Pani Sabina Cebula wręczyły uczestnikom grupy drugiej certyfikaty i Europassy Mobilność.

 

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim gościom za udział w konferencji, a gospodarzom obiektu oraz uczniom z klasy 2 TE1 wraz z wychowawcą Panią Agnieszką Szkolak-Osiak za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego ważnego wydarzenia.

 

Krzysztof Osiak i Mirosława Ryś

 

W załączeniu przemówienie Pana Krzysztofa Osiaka

 

Od 1 stycznia 2013r. do 31 maja 2014r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy realizowany był już trzeci projekt staży zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci, który w dniu 31.05.2014r. przeszedł do historii projektów zrealizowanych w naszej szkole z sukcesem.

 

Projekt był skierowany do uczniów Technikum nr 5 kształcących się w zawodzie technik ekonomista, którzy ukończyli 16 lat i w stopniu co najmniej dobrym posługiwali się językiem angielskim. W ramach realizacji projektu dwie 14-osobowe grupy uczniów w czasie 4 tygodniowej praktyki zdobyły praktyczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno-biurowych w brytyjskich przedsiębiorstwach w Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

 

Grupa pierwsza odbyła staż w okresie od 15.04.2013r. do 10.05.2013r., a grupa druga przebywała na praktyce w okresie od 22.03.2014r. do 19.04.2014r. W organizację pobytu uczestników za granicą była zaangażowana organizacja pośrednicząca Training Vision Ltd. w Portsmouth, z którą zrealizowaliśmy z powodzeniem już drugi projekt. Praktyki zagraniczne są integralną częścią szkolenia zawodowego, a program stażu jest zrealizowany w formie modułowej i dostosowany do nowej podstawy programowej.

 

W wyniku realizacji projektu:

- 28 uczniów (w tym 9 absolwentów) ukończyło staż i wszyscy otrzymali certyfikaty i certyfikaty suplementy wymagane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Europejski Fundusz Społeczny

- 28 uczniów jest lepiej przygotowanych do wejścia na europejski rynek pracy, podniosło kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyło mobilność na europejskim i krajowym rynku pracy, co zostało potwierdzone otrzymanymi Europassami Mobility w języku polskim i języku angielskim

- 28 uczniów podniosło stopień znajomości i posługiwania się zawodowym i ogólnym językiem angielskim, co zostało potwierdzone certyfikatami ukończenia kursów językowych w ramach przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego

- 28 uczniów otrzymało ocenę stażu z potwierdzeniem realizacji modułowej formy programu stażu

Ponadto:

- wszyscy uczniowie zdobyli umiejętność pracy w multikulturowych zespołach pracowniczych,

- wszyscy uczniowie podnieśli poziom obsługi programów finansowo-księgowych oraz stosowania w pracy środków TIK,

- wszyscy uczniowie poznali tradycje i kulturę społeczeństwa brytyjskiego

- zmodyfikowany został program kształcenia zawodowego w szkole

- mamy szerszą ofertę praktyk zawodowych

-zwiększyła się atrakcyjność szkoły zawodowej, czyli realizujemy rozwój szkoły jako „szkoły zawodowej pozytywnego wyboru”

 

Uczniowie podkreślają, iż staż w Wielkiej Brytanii otworzył im nowe perspektywy w Polsce i w innych krajach w Europie. Uczestnicy stażu łatwiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami i problemami i chętniej angażują się w życie społeczności szkolnej oraz prezentują bardziej dojrzałe postawy. Efekty stażu były widoczne od razu po powrocie, co szczególnie podkreślają wychowawcy uczestników i nauczyciele języków obcych oraz rodzice.

 

Projekt jest realizowany na najwyższym możliwym poziomie jakościowym zgodnie z zasadami programu Leonardo da Vinci, o co dba koordynator projektu i opiekun grup w Portsmouth Mirosława Ryś.

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

13

 

14

 

15

 

16

 

* Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca i Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.