AKTYW BIBLIOTECZNY

 

Do AKTYWU BIBLIOTECZNEGO należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujący chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Praca w kole wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

 

Cele ogólne:

- możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;

- doskonalenie umiejętności recytowania, wcielania się w rolę, czytania, pisania, redagowania;

- ćwiczenie umiejętności analizy tekstu literackiego;

- motywowanie do pokonywania trudności związanych z publicznymi wystąpieniami (stres, nieśmiałość);

- kształtowanie postaw współpracy, współodpowiedzialność, tolerancji, elastyczności i kompromisu w grupie;

- kreatywność i chęć działania;

- wyrażanie własnego zdania, argumentowanie, wspólne rozwiązywanie problemów;

- realizacja własnych pomysłów;

- wnioskowanie;

- promowanie biblioteki i szkoły w środowisku lokalnym.

 

Cele szczegółowe:

- całoroczna pomoc przy wypożyczaniu książek;

- organizacja wieczoru poetyckiego w bibliotece szkolnej;

- prowadzenie „Kroniki Szkolnej”;

- współpraca w tworzeniu strony internetowej szkoły, biblioteki oraz szkolnej gazetki „Ekonomik”.

 

Plan pracy z aktywem bibliotecznym

 

Sekcje aktywu bibliotecznego i ich zadania:

 

SEKCJA  PORZĄDKOWO - KONSERWATORSKA :

·       porządkowanie biblioteki: dbanie o czystość pomieszczeń (na półkach, na regałach);

·       pomoc przy pracach technicznych – stemplowaniu, okładaniu książek folią, podklejanie książek zniszczonych;

·       kontrolowanie stanu książek zwróconych przez czytelników;

·       prowadzenie działalności zmierzającej do kształcenia wśród uczniów nawyku poszanowania książki i umiejętności właściwego jej użytkowania.

 

SEKCJA  UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU :

·       pomoc przy wypożyczaniu książek;

·       pomoc przy układaniu książek na półkach;

·       udzielnie wskazówek korzystającym z wolnego dostępu do półek.

 

SEKCJA  INFORMATYCZNO - REDAKCYJNA :

·       prowadzenie „Kroniki Szkolnej”;

·       pisanie i przekazywanie tekstów do szkolnej gazetki i na stronę internetową ZSE w Świdnicy (oraz stronę biblioteki).

 

SEKCJA  KULTURALNO - PROPAGANDOWA :

·       uczestnictwo w projektowaniu i wykonywaniu dekoracji (różnego rodzaju napisy, plakaty);

·       tworzenie wystaw, udział w konkursach, imprezach bibliotecznych;

·       organizowanie poranków poetyckich,

·       dbanie o estetykę wnętrza bibliotecznego.

 

Nauczyciel bibliotekarz serdecznie zaprasza młodzież chętną do pracy w aktywie bibliotecznym!