12

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

„POZNAJMY SIĘ. EDUKACJA, KULTURA I SPORT NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM”

POLSKO - CZESKA INTEGRACJA W „EKONOMIKU” DOBIEGŁA KOŃCA

 

W dniach 14. – 15. marca 2018 roku odbyło się ostatnie, czwarte spotkanie partnerskie w ramach mikroprojektu „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko-czeskim”, którego organizatorem była nasza szkoła.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją kończącą projekt, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Akademii Handlowej z Nachodu i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, dyrektorzy partnerskich szkół oraz zaproszeni gości wraz z Wicestarostą Powiatu Świdnickiego panem Zygmuntem Worsą. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania mikroprojektu oraz promocji folderu podsumowującego projekt. Podczas konferencji ogłoszono również laureatów konkursu fotograficznego „Partner w obiektywie” oraz wręczono im nagrody.

Konferencja zakończyła się akcentem artystycznym w postaci występu wokalnego Eli Kuś z klasy 2 TE1.

Dalsza część spotkania partnerskiego przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Uczestnicy projektu z obu stron granicy uczestniczyli we wspólnych zajęciach, rozgrywkach sportowych, zabawach integracyjnych i dyskotece, a także wspólnym zwiedzaniu regionu partnera, tym razem był to kompleks „Włodarz”.

Głównym celem realizowanego mikroprojektu „Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko - czeskim” było wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera, jego historii i kultury, oferty edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej oraz integracja uczniów i nauczycieli partnerskich szkół. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między partnerskimi szkołami oraz nauki języka partnera, który udało się osiągnąć dzięki organizacji spotkań partnerskich po obu stronach granicy.

Ww. mikroprojekt realizowany był w okresie od kwietnia 2017r. do marca 2018r., na który uzyskano dofinansowanie z programu INTERREG V‑A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdziałanie instytucji i społeczności, Działanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.